SR - Seinregelement (historisch overzicht sinds 1956)

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Inhoud

Hoofdstuk I — ALGEMENE BEPALINGEN [1]Art 1
Geldigheid


voor welke spoorwegen (1) Dit reglement geldt voor alle door de N.V. Nederlandse Spoor­ wegen geëxploiteerde lijnen op welke de Spoorwegwet of de Locaalspoor- en Tramwegwet [2] van toepassing is, alsmede voor die spoorwegen welke de Minister, gehoord de hoofddirectie der N.V. Nederlandse Spoorwegen, aanwijst.

afwijkingen (2) De hoofddirectie is bevoegd:
a. Ten behoeve van proefnemingen afwijkingen van dit Reglement toe te staan;
b. afwijkende voorschriften te geven in verband met de aan­ sluiting aan spoorwegen waarop het SR geldt, van:
1e. buitenlandse spoorwegen;
2e. lokaalspoorwegen met vereenvoudigde exploitatie, in­ dien hierop op grond van het RDHL art 7 (2) een van het SR afwijkende seingeving geldt;
3e. tramwegen, indien hierop op grond van het Tramwegreglement art 10 en art 95 bis een van het SR afwijkende seingeving geldt;
4e. raccordementen.

Art 2
Begripsomschrijvingen


vast sein Een vast sein is een sein, dat te allen tijde een beeld toont, dat in dit Reglement is omschreven en dat niet vrij verplaatsbaar is.


lichtsein Een lichtsein is een vast sein waarvan de beelden, zowel overdag als 's nachts worden getoond door één of meer lichten.


armsein Een armsein is een vast sein waarvan de beelden overdag worden getoond door één of meer seinarmen en 's nachts bovendien door één of meer lichten.


hoofdsein Een hoofdsein is een licht- of armsein dat "stop" kan tonen.


voorsein Een voorsein is een licht- of armsein dat aan een hoofdsein voorafgaat en geen "stop" kan tonen.


plaatselijke snelheid De plaatselijke snelheid is de baanvaksnelheid [3] met inachtneming van de plaatselijke snelheidsbeperkingen.


rijden op zicht Afhankelijk van zicht en beremming, rijden met een zodanige snelheid – echter niet hoger dan 30 km/ h – dat kan worden gestopt voor elk punt achter het sein waar "rijden op zicht" wordt opgelegd, in verband met mogelijk bezet spoor of ander kenbaar gevaar, dan wel voor het eerst­ volgende "stop" tonende sein.


ATB ATB is een systeem van automatische treinbeïnvloeding [4].


nacht Nacht is de tijd tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang.


tekst Een voorsein is een licht- of armsein dat aan een hoofdsein voorafgaat en geen "stop" kan tonen.Art 3
Geven en opvolgen van seinen


seinbeelden ( 1) De omschrijving van de seinbeelden is bepalend; de afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking.


verbetering zichtbaarheid (2) Ter verbetering van de zichtbaarheid kunnen:
- seinen die door middel van lichten worden gegeven zijn voorzien van een achtergrondscherm;
- borden zijn voorzien van een rand,die niet in de omschrijving is ver­meld;
- armen van seinen half rood/ half wit zijn geschilderd in plaats van rood.


waar tonen en geven (3) a. Devaste seinen zijn geplaatst rechts naast of boven het spoor waarvoor zij gelden.
Een uitzondering hierop vormen:
- seinen geldend voor het linkerspoor op een baanvak met twee sporen;
- seinen die door plaatselijke omstandigheden niet rechts kunnen staan.Deze seinen kunnen voorzien zijn van een pijl,die het spoor waarvoor zij gelden aangeeft.
b. De overige seinen moeten aan diè zijde van het spoor worden getoond of gegeven, die voor de waarneming het gunstigst is.


Voorkomen verwarrende seingeving (4) Seinen moeten zo worden getoond of gegeven,dat daardoor geen misverstand kan ontstaan.


misbruik van seinen (5) Het is verboden:
- seinen anders te gebruiken dan in dit Reglement is omschreven;
- anders dan op grond van het tweede lid art 1 seinen te gebruiken, die niet in dit Reglement zijn omschreven (met uitzondering van die seinen die bij het verschijnen van dit Reglement bestaan maar geen nieuwe toepassing meer vinden. Hun betekenis staat vermeld in het betrokken Bedieningsvoorschrift).


Zichtbaar sein of
geluidssein
(6) Kan een sein als zichtbaar sein of als geluidssein worden gegeven, dan moeten, indien nodig, beide worden gegeven.


seinbeelden bij slecht zicht (7) a. De niet automatisch werkende lichtseinen moeten overdag en bij mist ook 's nachts op volle sterkte branden; overigens moeten zij s'nachts op verminderde sterkte branden.
b. Indien het zicht overdag minder is dan 300 m, moeten de armseinen het nachtseinbeeld tonen.


Wijze van gevolg geven aan vaste seinen (8) Ten aanzien van de seinbeelden, getoond door vaste seinen,geldt voor treinen en rangeerdelen het volgende:
a. De door een licht- of armsein of door een bord sein 317 gegeven opdracht of toestemming geldt vanaf dat sein totdat de trein of het rangeerdeel het volgende licht- of armsein heeft bereikt met inachtneming van eventueel doorseinen 313, 314 of 316 gegeven opdrachten c.q. toestemmingen.
Aan de opdracht "stop" moet zijn voldaan voordat het sein is bereikt.
b. Indien de machinist overdag en bij goed zicht ziet, dat het volgende voor hem geldende hoofdsein rijden toelaat met een hogere snel­heid dan de trein rijdt en er zich tussen de trein of het rangeerdeel en het hoofdsein, dat genaderd wordt, geen wissels bevinden en de trein of het rangeerdeel in zijn geheel eventuele wissel bogen, die op dat ogenblik worden bereden, is gepasseerd, mag de snelheid direct worden verhoogd, met inachtneming van eventueel door seinen 313, 314 of 316 gegeven opdrachten c.q. toestemmingen.
c. Indien ATB-cabineseinverbetering optreedt mag de snelheid met inachtneming van eventueel door seinen 313, 314of 316 gegeven opdrachten c.q. toestemmingen ,direct worden verhoogd nadat de trein of het rangeerdeel in zijn geheel eventuele wisselbogen die op dat ogenblik worden bereden, is gepasseerd.
d. Het onder b. en c. vermelde geldt niet als de machinist de opdracht heeft gekregen om op zicht te rijden; in dat geval geldt het onder a. bepaalde.
e. Indien de machinist na sein 314 een sein 314of 316 tegenkomt, dat een hogere snelheid toelaat, mag hij de snelheid pas verhogen nadat de trein of het rangeerdeel dat sein 314of 316 geheel is gepasseerd, ongeacht de ATB-cabinesein verbetering.


tijdelijke snelheids­beperkingen (9) Tijdelijke snelheidsbeperkingen moeten te allen tijde worden aan­ gehouden, tenzij door vaste seinen een lagere snelheid wordt opgelegd.


Art 4
Gedoofde seinen, onduidelijke seinbeelden en
seinbeelden die niet in dit Reglement zijn omschreven

Ingeval een sein, aangeduid in kolom 1 van de bij dit artikel behorende tabel, is gedoofd, een onduidelijk beeld toont of een beeld toont dat niet in dit Reglement is omschreven, moet worden gehandeld zoals is vermeld in kolom 3 van deze tabel.

Voor het te geven gevolg is in de gevallen A en B medebepalend, het seinbeeld in het voorafgaande sein, in genoemde tabel vermeld in kolom 2.

De machinist moet de onregelmatigheid onmiddellijk per Telerail melden aan de treindienstleider.

I
Soort sein
1
Seinbeeld van voorafgaand lichtsein
2
Te geven gevolg
3
A. Lichtsein
1. Hoofdsein
a.
- Sein 214 (knipperend geel licht)
of
- Sein 212a of 212b (geel licht)
of
- Het sein was gedoofd of
- Het voorafgaande sein is een zig-zag-baak (sein 249a)
b.
- Een ander seinbeeld
a.
- Bij een sein gemerkt met P:
handelen als bij het seinbeeld 214 (knipperend geel licht) (eventueel volgende "stop"tonende met "P" gemerkte seinen ook op zicht voorbijrijden).
- Bij een ander lichtsein: stoppen


b.
- Handelen als bij het seinbeeld 212a (geel licht) (Toont het volgende sein "stop" en is het gemerkt met P, dan dat sein en ook eventueel volgende "stop" tonende met "P" gemerkte seinen op zicht voorbijrijden).
2. Voorsein
Handelen als bij het seinbeeld 219 (geel licht)
B. Armsein
1. Hoofdsein bij dag
a.
- Sein 238 of 240 eventueel 212a. 212b of 219 (geel licht)
of
- Een twijfelachtig beeld
of
- Er was geen voorsein
b.
- Sein 237 (snelheid verminderen tot ten hoogste 40 km/h)
c.
- Sein 234 of 236 (voorbijrijden toegestaan)
a.
- Stoppen


b.
- Handelen als bij het seinbeeld 238 of 240.


c.
- Handelen als bij het seinbeeld 225a (Voorbijrijden toegestaan)
2. Voorsein bij dag
Handelen als bij het seinbeeld 238 of 240
3. Hoofd- of voorsein bij nacht
Stand van de seinarm(en) trachten waar te nemen en daarnaar handelen.


II
Soort sein
1
Afwijking
2
Te geven gevolg
3
C. Voor rangeerbewegingen geldende seinen
Het seinbeeld geeft niet duidelijk toestemming tot rangeren of heuvelen
Stoppen. Verder handelen zoals is voorgeschreven in TRR art 27 (17).
D. Wisselseinlantarens
Het sein staat niet in een eindstand
Stoppen. zo mogelijk vóór het wissel.
Nagaan of doen nagaan of het wissel veilig berijdbaar is.
N.B. Dit geldt alleen voor rangeerbewegingen die niet op lichtseinen plaats vinden.
B. Borden voor tijdelijke snelheidsbeperkingen
Een bord is niet waarneem- baar of ontbreekt op de plaats waar het volgens de TSB behoort te staan
Snelheid regelen overeenkomstig het bepaalde in de TSB.


______________
  1. Noot: De hier gekozen tekst is op basis van de tekst uit SR — 1975
  2. Noot:Door de Hoofddirectie is op grond van het gestelde inde artikelen 10en 95a van het Tramwegreglement met de beschikking d.d. 28 juni 1982 bepaald, dat op de door NS geëxploiteerde tramwegen, uitgezonderd de tramwegen Utrecht Moreelsepark - Nieuwegein Zuid en Nieuwegein - IJsselstein Achterveld, het Seinreglement van NS geldt.
  3. Zie bedrijfsgegevens voor de Treindienst (BTD) deel IV.
  4. Zie B-Voorschriften deel II.

Hoofdstuk II — VASTE SEINEN

Vaste seinen, die meer dan één beeld kunnen tonen en die, welke met een dergelijk sein verband houden.

A. Lichtseinen

1. Hoofdseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
201 SR-201.png Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijke snelheid. Indien bij vertrek de plaatselijke snelheid niet bekend is, is voorbijrijden met een snelheid van ten hoogste 40 km/h toegestaan Hoog geplaatst groen licht.
202 SR-202.png Voorbijrijden toegestaan met ten hoogste de door het getal aangegeven snelheid. Hoog geplaatst groen licht met een door wit licht gevormd getal.
202 SR-202x.gif Voorbijrijden toegestaan met ten hoogste de door het getal aangegeven snelheid. Hoog geplaatst knipperend groen licht met een door wit licht gevormd getal.
203 SR203-xx.png
204 SR204-xx.png
205 SR205-xx.png
206 SR-206.gif Voorbijrijden toegestaan met een snelheid van ten hoogste 40 km/h. Hoog geplaatst knipperend of laag geplaatst groen licht.
207 SR207-xx.png
208 SR208-xx.png
209 SR-209-46.png
209 SR-209.gif Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. Ingeval een remming is ingezet en het volgende lichtsein een verdere begrenzing van de snelheid gebiedt, wordt de remming niet onderbroken. Hoog geplaatst geel licht met een door knipperend wit licht gevormd getal.
210 SR-210.gif Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. De door het getal aangegeven snelheid wordt bij het volgende lichtsein niet overschreden. Hoog geplaatst geel licht met een door wit licht gevormd getal.
211 SR211-xx.png Snelheid verminderen tot halve dienstregelingssnelheid. Twee gele lichten verticaal onder elkaar.

geplaatst.

212 a/ LS55-SR-212.gif Snelheid begrenzen tot 40 km/h of zoveel minder als nodig is om voor het eerstvolgende 'stop' tonende sein te kunnen stoppen. Een hoog- of laaggeplaatst geel licht.
212 c/d/e SR212cde-x.png c. hoge snelheid
d. middensnelheid
e. lage snelheid
verminderen tot 30 km/h; de remming voortzetten tot de trein of het rangeerdeel binnen zichtafstand voor een stop tonend vast sein tot stilstand kan worden gebracht.
Een hooggeplaatst geel licht met twee witte lichten.
213 SR213-x.gif Korte remweg.

betekenis:
Voortgaan met snelheid verminderen. Rekenen op stop voor een vast sein.
a. binnen remwegafstand toont een vast sein „stop” of
b. het spoor of spoorgedeelte waarop de trein wordt toegelaten loopt dood.
Een hoog- of laaggeplaatst langzaam knipperend (oorspronkelijk:flikkerend) geel licht (ongeveer 75 maal per minuut) al dan niet met twee witte lichten.
214 SR2134-x.gif Rijden op zicht

betekenis:
Rijden op zicht: Afhankelijk van zicht en beremming, rijden met een zodanige snelheid – echter niet hoger dan 30 km/h – dat kan worden gestopt vóór elk punt achter sein 214 in verband met mogelijk bezet spoor of ander kenbaar gevaar, dan wel vóór het eerstvolgend „stop“ tonende sein.
Een hoog- of laaggeplaatst snel knipperend (oorspronkelijk:flikkerend) geel licht (ongeveer 180 maal per minuut) al dan niet met twee witte lichten.
214 LS55-SR-214.gif Voorbijrijden toegestaan met een zodanige snelheid, die niet hoger is dan 40 km/h, zodat op elke plaats achter dit sein, waar een belemmering voor het verder rijden aanwezig is, gestopt kan worden.

Aanvulling NSR: Sein 214 heeft dezelfde betekenis als het begrip ‘Rijden op Zicht’(ROZ).
Hoog of laag geplaatst knipperend geel licht.
215 LS55-SR-215.gif Stoppen voor het sein. Hoog of laag geplaatst rood licht
216 LS55-SR-216.gif Door een bedieningshandeling uitgeschakeld sein dat geen opdracht, toestemming of beveiligingsgarantie geeft. Hoog of laag geplaatst wit licht.
725b SR-725a.gif Voor werktreinen:

Stop vóór het sein.


Voor de persoonlijke veiligheid:
De werkzoneschakelaar voor de werkzone die ligt voor het betreffende sein is geactiveerd.
Knipperen rood licht (hoog en laag).

2. Voorseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
217 a 72px Aanduiding van een volgend hoofdsein dat geen rood licht of geel knipperend licht uitstraalt. Vooraf opgelegde snelheidsbegrenzingen blijven van toepassing. Hoog geplaatst groen licht:
a. met een achtergrondscherm met rechte dan wel een of meer afgeronde hoeken
b. zonder een achtergrondscherm en een zwart bord met een witte „V“. Deze witte „V“ geeft aan dat het een Voorsein is.
217 b 72px
218 a 72px Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. Vooraf opgelegde snelheidsbegrenzingen blijven van toepassing. De door het getal aangegeven snelheid wordt bij het volgende lichtsein niet overschreden. Hoog geplaatst geel licht met een door wit licht gevormd getal:
a. met een achtergrondscherm met rechte dan wel een of meer afgeronde hoeken
218 b 72px Hoog geplaatst geel licht met een door wit licht gevormd getal:
b. zonder een achtergrondscherm en een zwart bord met een witte „V“. Deze witte „V“ geeft aan dat het een Voorsein is.
219 a 72px Snelheid begrenzen tot 40 km/h en afhankelijk van zicht en beremming met een zodanige snelheid verder rijden om voor het eerstvolgende sein, dat stoppen gebiedt, te kunnen stoppen. Hoog geplaatst geel licht:
a. met een achtergrondscherm met rechte dan wel een of meer afgeronde hoeken
219 b 72px Hoog geplaatst geel licht:
b. zonder een achtergrondscherm en een zwart bord met een witte „V“. Deze witte „V“ geeft aan dat het een Voorsein is.


3. Lichtseinen met slechts technische betekenis

4. Bijzondere toepassingen van "wit licht"

B. Enkelvoudige armseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
225 a Vervallen
SR-225a.png
225 b Vervallen
SR-225b.png

C. Enkelvoudige vertakkingsseinen

D. Vertakkingsseinen

"Stop" tonende armseinen

E. Voorseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
234 Vervallen
SR-234.png
. .
235 Vervallen
SR-235.png
. .

F. Waarschuwingslicht

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
241 Vervallen
SR-241.png
.

G. Stopseinlantaren

H. Afsluitlantaren

J. Waarschuwingslantaren

K. Perronseinpaal

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
246 Vervallen
SR-246.png
. .
247 Vervallen
SR-247.png
. .

L. Aanwijspaal

M. Baken

historisch

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
249 72px . .
249a 72px . .
250 72px De trein is een voorsein, dat onder een vast armsein getoond wordt tot op tenminste 150 meter genaderd. Drie borden met afgeronde uiteinden in een rij evenwijdig achter elkander geplaatst, oplopend in de bewegingsrichting van de trein, wit gekleurd met schuine zwarte strepen.
250a 72px . .
251 72px . .
251a 72px . .


actueel

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
Nr. 249 NR 249.png
Baken
Aanduiding van de nadering van een voorsein. Drie, op onderlinge afstand van ten minste 60 m verticaal geplaatste rechthoekige witte borden met drie tot één schuine zwarte strepen
Nr. 249a NR 249a.png
Keperbaken
Snelheid begrenzen tot 40 km/h of zoveel minder als nodig om voor het eerstvolgende ‘stop’ tonende sein te kunnen stoppen. Drie, op onderlinge afstand van ten minste 60 m verticaal geplaatste rechthoekige witte borden met drie tot één zwarte kepers.
Op het bord met één zwarte keper is een driehoekig wit bord geplaatst, waarop een zwarte zigzagstreep
Nr. 251 NR 251.png
Reflectorplaatjes
Aanduiding van de nadering van een lichtsein of een stopplaatsmarkering nr. 227a of nr. 227b’. Drie, op onderlinge afstand van tenminste 60 meter in de vorm van drie, twee of één vierkante reflectorplaatjes. De uitvoering met een één vierkante reflectorplaatje staat tenminste 50 meter voor het lichtsein of stopplaatsmarkering.
Nr. 251a/l NR 251a-l.png
Bord
Bijzonder gevaarpunt
Aanduiding van een achter het lichtsein of stopplaatsmarkering nr. 227a of nr. 227b gelegen bijzonder gevaarpunt. Een rechthoekig, in lichtreflecterend materiaal uitgevoerd wit bord met horizontaal twee zwarte strepen, aangebracht aan een lichtsein.
Nr. 251a/II NR 251a-ll.png
Gele baken
Aanduiding van de nadering van een lichtsein dat op ten minste remwegafstand voorafgaat aan een lichtsein of stopplaatsmarkering nr. 227a of nr. 227b voorzien van een bord bijzonder gevaarpunt nr. 251a/l. Drie, op onderlinge afstand van tenminste 60 meter verticaal gelaatste rechthoekige in lichtreflecterend materiaal uitgevoerd geel borden met drie tot één schuine zwarte strepen. Het bord met een schuine zwarte streep staat op tenminste 50 meter voor het lichtsein of stopplaatsmarkering.
Nr. 251b NR 251b.png
Reflectorplaatje rechthoekig met schuine strepen
Aanduiding van de nadering van een P-sein dat voorafgaat aan een hoofdsein zonder P. Drie, op onderlinge afstand van tenminste 60 meter in de vorm van een rechthoek waarop drie schuin aan­ gebrachte rechthoekige reflectorplaatjes en twee, één of geen vierkante reflectorplaatjes. Het bord met een rechthoek waarop drie schuin aan­ gebrachte rechthoekige reflectorplaatjes staat tenminste 50 meter voor het lichtsein of stopplaatsmarkering.

N. Richtingaanwijzer

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
252 SR-252.png . .

N. Bijzondere richtingsaanduidingen (SR'54 vervallen)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
252 72px . .
253a 72px . .
253b 72px . .
254 72px . .
255 72px . .
256 72px . .
257 72px . .

O. Seinen op waterkranen (SR'54 vervallen)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
258 72px . .
259 72px . .

O. Wisselseinlantaren (SR'75)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
253a 72px . .
253b 72px . .

P. Draaiseinbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
260 178px . .
261 178px . .

Q. Rangeerseinen

Rangeerseinpaal

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
262 178px . .
263 178px . .

Rangeerpaallantaren

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
264 SR-264.png . .
265 SR-265.png . .

Rangeerstoplantaren

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
266 178px . .
267 178px . .

Heuvelseinpaal

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
268 178px . .
269 178px . .

Klapbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
270 178px . .
271 178px . .

R. Herhalingssein

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
272 SR-272-54.png Vervallen:
Het herhaalde sein toont stop.
Vervallen:
Dag: Nacht:
Een wit vierkant bord met een zwarte rand en een kruis; Een wit licht.
273 SR-273-54.png Vervallen:
Het herhaalde sein mag voorbij gereden worden.
Vervallen:
Dag: Nacht:
Bord van sein nr. 272 evenwijdig aan het spoor; Geen licht.
272 SR-272.png Aanduiding dat het eerstvolgende lichtsein een ander seinbeeld toont dan rood of geel knipperend licht. Een van links naar rechts stenigende lijn, gevormd uit meer dan drie lichten of lichtbalk.
273 SR-273.png Aanduiding dat het eerstvolgende lichtsein rood licht of geel knipperend licht uitstraalt. Een horizontale lijn, gevormd uit meer dan drie lichten of lichtbalk.

S. Weegbrug- en draaischijfsein

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
274 SR-274.png
a. De weegbrug is opgezet. Berijden van de weegbrug toegestaan met de voor die brug geldende snelheid overeenkomstig sein Nr. 324b Snelheidsbord Weegbrug;
b. De draaischijf ligt niet vast en mag niet bereden worden.
Een rond rond geel bord met een witte rand dwars op de richting van het spoor.
275 SR-275.png
a. De weegbrug is afgezet. Berijden van de weegbrug of draaischijf toegestaan met de plaatselijke snelheid;
b. De draaischijf ligt vast en kan bereden worden.
Een driehoekig witte bord met een zwarte band dwars op de richting van het spoor.

T. Seinen voor zware goederentreinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
276 SR-276.png
L-sein
Snelheid zodanig begrenzen dat voor het eerstvolgende H-sein ‘Nr. 277’ kan worden gestopt. Geldt alleen voor bestuur-ders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen, welke treinen door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. Een „L“, gevormd door gevormd door witte lichten, getoond bij een lichtsein.
277 SR-277.png
H-sein
Stoppen voor het sein. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen, welke treinen door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. Een „H“, gevormd door gevormd door witte lichten, getoond bij een lichtsein.

U. Seinen voor het rijden door tunnels

Door wit licht gevormde letters bijlichtseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
278 Tunnelregime-sein
SR-278.gif
Snelheid zodanig begrenzen dat voor het eerstvolgende sein ‘Nr. 279 Witte ‘X’’ of een lichtsein, dat rood licht uitstraalt, kan worden gestopt. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. Een „X“, gevormd door knipperend wit licht, getoond bij een lichtsein.
279 Tunnelregime-sein
SR-279.png
Stoppen vóór het sein. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. Een „X“, gevormd door wit licht, getoond bij een lichtsein.
280 Tunnelregime-sein
SR-280.png
Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de bijbehorende lichtseinen en snelheid zodanig begrenzen dat bij het eerstvolgende sein ‘Nr. 281 Entreesnelheidsbord’ de door dat sein aangegeven snelheid niet wordt overschreden. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. Een „G“, gevormd door wit licht, getoond bij een lichtsein.

Entreesnelheidsadviesborden

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
281 Entreesnelheidsbord
SR-281.png
Aan het begin van de tunnel of dalende helling rijden toegestaan met de door het getal aangegeven snelheid in tientallen km/h. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. Een wit vierkant bord, waarop in zwart getal en het symbool van een tunnel.
282 Adviessnelheidsbord
SR-282.png
Aanduiding van de door het getal aangegeven adviessnelheid in tientallen km/h die de machinist moet trachten aan te houden. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. Een rechthoekig zwart omrand bord met een zwart getal. Boven en onder het getal een zwarte driehoek, met de top wijzend naar het getal. Dit sein wordt toegepast in verband met hellingen in tunnels.
282a Adviessnelheidslichtbak
SR-282a.png
Aanduiding van de door het getal aangegeven adviessnelheid in tientallen km/h die de machinist moet trachten aan te houden. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. Een „getal“, gevormd door wit licht.
286 Entreesnelheids-
verminderingsbord
SR-286.png
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid in tientallen km/h. Deze snelheid moet bereikt zijn bij het eerstvolgende sein ‘Nr. 281 Entreesnelheidsbord’. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. Een driehoekig geel bord met een punt omlaag, waarop in zwart het symbool van een tunnel en een zwart getal.

Door witte lichtengevormde driehoek (vervallen)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
283 Vervallen
SR283v.png
Vervallen
opdracht:
Snelheid verminderen tot 40 km/h; afhankelijk van zicht en beremming, verder rijden met een zodanige snelheid – echter niet hoger dan 40 km/h – dat kan worden gestopt voor na sein 283 volgend sein 303. De opdracht vervalt wanneer sein 303 dooft of niet wordt getoond.
toestemming:
Afhankelijk van het zicht en de beremming, rijden met een zodanige snelheid – echter niet hoger dan 40 km/h – dat kan worden gestopt voor na sein 283 volgend sein 303. De verplichting niet hoger dan 40 km/h vervalt wanneer sein 303 dooft of niet wordt getoond.
geld voor:
voor aangewezen treinen samengesteld uit reizigersmaterieel.
Vervallen
Een rechthoekige driehoek links onder, gevormd door witte lichten.

V. Seinen voor treinen en rangeerdelen zonder ATB, die door tunnels moeten rijden (vervallen)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
284 Vervallen
SR-284.0.png
Vervallen:
Snelheid zodanig begrenzen dat voor het eerstvolgende sein nr. 285 kan worden gestopt. Geldt alleen voor machinisten van treinen die niet zijn uitgerust met een automatisch treinbeveiligingssysteem of waarvan het automatisch treinbeveiligingssysteem niet in dienst is gesteld.
Vervallen:
Een driehoekig geel bord met een punt omlaag, waarop in zwart het symbool van een tunnel.
285 Vervallen
Nr. 285v.png
Vervallen:
Stoppen voor het sein.
Als het sein niet wordt getoond, geeft het geen opdracht.
Geldt alleen voor machinisten van treinen die niet zijn uitgerust met een automatisch treinbeveiligingssysteem of waarvan het automatisch treinbeveiligingssysteem niet in dienst is gesteld.
Vervallen:
Het symbool van een tunnel, gevormd door wit licht, getoond bij een lichtsein.

Hoofdstuk III — BORDEN

Overige vaste seinen (borden)


Stopbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
300 SR-300.png
Stopbord
Stopbord

Stoppen vóór het bord. Na contact met en toestemming van de op het onderbord vermelde functionaris mag verder worden gereden.Indien het onderbord meerdere opdrachten vermeldt deze uitvoeren alvorens het bord voorbij te rijden.
Stopbord
300a SR-300a.png
Stopbord
Stopbord

Stoppen vóór het bord. Na contact met en toestemming van de op het onderbord vermelde functionaris mag verder worden gereden.
De wissels achter het sein liggen in de stand zoals aangegeven door het wisselsein, seinnummer 253a/b.
Stopbord met brandende witte lamp.
300b SR-300b.png
Stopbord
Stopbord

Stoppen vóór het bord. Na contact met en toestemming van de op het onderbord vermelde functionaris mag verder worden gereden.De wissels achter het sein worden lokaal bediend.
Stopbord met gedoofde lamp.


S-bord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
301a SR-301.png
S-bord
Stoppen vóór het bord en de opdracht, vermeld op het onderbord, uitvoeren. Indien geen opdracht wordt vermeld, mag na het stoppen verder worden gereden. S-bord
301b SR-301b.png
S-bord
Stoppen vóór het bord en de opdracht, vermeld op het onderbord, uitvoeren. Indien geen opdracht wordt vermeld, mag na het stoppen verder worden gereden. S-bord
301c 72px
S-bord
Stoppen vóór het bord en de opdracht, vermeld op het onderbord, uitvoeren. Indien geen opdracht wordt vermeld, mag na het stoppen verder worden gereden. S-bord
301d 72px
S-bord
Stoppen vóór het bord en de opdracht, vermeld op het onderbord, uitvoeren. Indien geen opdracht wordt vermeld, mag na het stoppen verder worden gereden. S-bord
301e SR-301e.png
S-bord
Stoppen vóór het bord en de opdracht, vermeld op het onderbord, uitvoeren. Indien geen opdracht wordt vermeld, mag na het stoppen verder worden gereden. S-bord

R-bord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
302 SR-302.0.png
R-bord Stopplaatssein
Stoppen vóór het sein.Geldt alleen voor bestuurders van treinen waarmee wordt gerangeerd. R-bord


Stopplaatssein

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
303 SR-303.1.png
Stopplaatssein
Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering.Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van personen. Blauw licht

Cijferbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
304 Cijferbord
SR-304a.png
a
SR-304b.png
b
SR-304c.png
c
a. Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering.
b. Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein, bestaande uit ten hoogste het aantal door het getal aangegeven spoorvoer-tuigen, tot stilstand moet komen voor een goede dienstuit-voering.
c. Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering.Het bovenste, witte cijfer geldt voor treinen die de wissels langs het perron in de rechte stand berijden. Het onderste, blauwe cijfer geldt voor treinen die de wissels langs het perron in de afbuigende stand berijden.
Borden gelden alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van personen.

SR 1975: Een stoppende trein met een aantal voertuigen dat overeenkomt met het getal op het bord, moet tot het bord rijden.
Komt in reeks borden geen bord met dit getal voor, dan moet de machinist zijn trein tot stilstand brengen op de plaats, die blijkens de wèl getoonde cijfers het meest overeenkomst met de lengte van zijn trein.
Wordt alleen sein 3O4a getoond, dan moeten alle stoppende reizigerstreinen, ongeacht hun lengte, tot dat sein rijden. Komt na een reeks borden met getallen een sein 3O4a voor dan moeten alle stoppende reizigerstreinen met een groter aantal voertuigen dan het grootste getal tot het sein 3O4a rijden.
Sein 3O4c kwam niet voor in SR.
SR 1956: Aanwijzing van de plaats van stoppen in verband met de lengte van een trein (reizigersmaterieel).
Sein 3O4c kwam niet voor in SR.

Een ruitvormig blauw bord met witte rand, waarop een uit één of meer witte cijfers bestaand getal kan voorkomen. *)

SR 1956: *) Voor stoomtreinen worden ook nog de witte borden met zwarte cijfers gebruikt.

Verkenbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
305 SR-305.png
Verkenbord
Verkenbord Verkenbord

Uitschakelbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
306 SR-306a.png
a
SR-306b.png
b
Uitschakelbord
. .

Inschakelbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
307 SR-307.png
a
SR-307-4.png
a
SR-307b-4.png
b
Inschakelbord

Stroomafnemer borden

Bord aankondiging stroomafnemer neer

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
308 SR-308.png
a
SR-307b.png
b
Bord aankondiging stroomafnemer neer

Boord stroomafnemer neer

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
309 SR-309.png
a
SR-309b.png
b
SR-309c.png
c
Geldt alleen voor treinen, voorzien van stroomafnemers:
a. Stroomafnemers moeten zijn neergelaten
Indien een onderbord is aangebracht geldt:
b. Geldt alleen voor treinen, voorzien van stroomafnemers, die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen;
c. De stroomafnemers moeten zijn neergelaten bij gebruik van de wasinrichting.
Ruitvormigwit omrand blauw bord met een horizontale witte streep.
Aan het bord kan een onderbord met een wit cijfer of letter voorkomen.

Boord stroomafnemer op

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
310 SR-310.png
SR-310a.png
a
SR-310b.png
b
Toestemming om de stroomafnemers op te zetten. Indien een onderbord is aangebracht geldt:
a.
1. Voor getrokken treinen:
inschakelen tractiestroom mag slechts geschieden indien het aantal elektrische locomotieven ten hoogste het op het onderbord vermelde aantal bedraagt of
2. Voor overige treinen:
inschakelen tractiestroom mag slechts geschieden indien de trein de op het onderbord aangegeven treinlengte niet overschrijdt;
b. Geldt alleen voor treinen, voorzien van stroomafnemers, die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.Bord einde bovenleiding

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
311 SR-311.png

SR-311L.png
L
SR-311R.png
R

Fluitborden

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
312 SR-312.png
312
Fluitbord
SR-312a.png
312a
Facultatief fluitbord
SR-312c.png
Do 1831
Mist-fluitbord
Fluitbord: geef een geluidssignaal overeenkomstig sein ‘Nr. 605 Een matige lange toon’.
a. Facultatief fluitbord: geef een geluidssignaal overeenkomstig sein ‘Nr. 605 Een matige lange toon’, indien personen het overpad naderen.
Mist-fluitbord: Do 1831

Snelheidsverminderingsbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
313 SR-313.png
313
Snelheidsverminderingsbord
SR-313bis.png
313 bis
Snelheidsverminderingsbord
313 Snelheidsverminderingsbord:
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. Deze snelheid moet voor het volgende bord ‘Nr. 314 Snelheids-bord’ bereikt zijn.Indien voor het bord rijden was toegestaan ingevolge een groenvariant: Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid.
 
313 bis Snelheidsverminderingsbord:
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid, waarbij:
het onderste bord geldt voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen met een lagere snelheid dan 120 km/h
het bovenste bord geldt voor de overige treinen.Deze snelheid moet voor het volgende bord ‘Nr. 314 bis Snelheidsbord’ bereikt zijn..

Snelheidsbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
314 SR-314.png
313
Snelheidsbord
SR-314bis.png
314 bis
Snelheidsbord
314 Snelheidsbord:
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. Deze snelheid moet voor het volgende bord ‘Nr. 314 Snelheids-bord’ bereikt zijn.Indien voor het bord rijden was toegestaan ingevolge een groenvariant: Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid.
 
314 bis Snelheidsbord:
Aanduiding van de plaatselijke snelheid die achter het bord geldt.Indien voor het bord rijden was toegestaan ingevolge een groenvariant:
het onderste bord geldt voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen en met een lagere snelheid lager dan 120 km/h en voor losse locomotieven;
het bovenste bord geldt voor de overige treinen.

Bord Beperkte snelheid (SR 1956)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
315 Vervallen
SR-315v.png
Bord Beperkte snelheid
(SR 1956)
Vervallen:

Beperkte snelheid.

Wanneer een sein 315 geldt bij vertrek van een trein van een losspor of spooraansluiting, aangesloten op een spoor van de vrije baan, geld het eveneens als de trein na bediening vertrekt van het spoor naar de vrije baan.

In deze situaties wordt actueel een sein 317 geplaatst.
Vierkant wit bord met zwart opschrift Bep. Snelheid.

Markering aki/ahob voor verkeerd spoorrijden (vervallen)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
315 Vervallen
SR-315.png
Markering aki/ahob voor verkeerd spoorrijden
Snelheid zodanig begrenzen om vóór de aangegeven overweg(en) te kunnen stoppen. Snelheidsverminderingsbord voor overweg

Baanvaksnelheidsbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
316 SR-316.png
a
SR-316a.png
b
Baanvaksnelheidsbord
a. Aanduiding van de baanvaksnelheid die achter het bord geldt. Indien voor het bord rijden was toegestaan ingevolge een groenvariant: Rijden met de door het getal aangegeven snelheid toegestaan.
b. Aanduiding van de baanvaksnelheid die achter het bord geldt. Indien voor het bord rijden was toegestaan ingevolge een groenvariant: Rijden met 125 km/h toegestaan.

Bord Rijden opzicht

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
317 SR-317.png
Bord Rijden opzicht
Bord Rijden opzicht .

Bord Aankondiging overweg

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
318a SR-318a.png
Bord Aankondiging overweg
Bord Aankondiging overweg Bord Aankondiging overweg
318b SR-318b.png
of
SR-318f.png
Bord Aankondiging overweg

Vertrekbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
319 Vervallen
SR-319.png
Vertrekbord
Vervallen:
Vertrekbord
Vertrekbord

Spanning-omschakelborden

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
320 SR-320.png
Spanning-omschakelborden
Spanning-omschakelborden .
321 SR-321.png
Spanning-omschakelborden
Spanning-omschakelborden .

Snelheidsbord trapeziumvormig (SR 1954 vervallen)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
322 Snelheidsbord trapeziumvormig
SR-322vv.png
vervallen
De machinist van een stoppende trein moet bij binnenkomst over de wissels achter het inrijsein de snelheid beperken tot de door het getal aangegeven snelheid.
De machinist van een doorrijdende trein moet bij binnenkomst over de wissels achter het inrijsein de snelheid beperken tot de door het getal aangegeven snelheid en rekenen op stoppen.
De machinist mag de doorrijsnelheid echter behouden als hij aan een voorsein kan zien, dat hij mag doorrijden.
Aanwijzing:
Dit sein kan geplaatst zijn aan het voorsein van een inrijsein, dat geen aanwijzing omtrent de snelheid geeft (sein 225a SR 1954).
Een voorsein van het daarop volgende uitrijsein is aanwezig
Een trapeziumvormig wit bord met een gele verticale band, waarop uit één of meer zwarte cijfers bestaand getal.

Bord VS

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
322 SR-322.png
Bord VS
Bord VS Bord VS

Snelheidsbord wissel (SR 1954 vervallen)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
323 Snelheidsbord wissel
SR-323vv.png
vervallen
De machinist van een stoppende trein moet bij binnenkomst over de wissels achter het inrijsein de snelheid beperken tot de door het getal aangegeven snelheid.
De machinist van een doorrijdende trein moet bij binnenkomst over de wissels achter het inrijsein de snelheid beperken tot de door het getal aangegeven snelheid en rekenen op stoppen.
Heeft de machinist de snelheid verminderd, dan mag hij deze weer verhogen, als de locomotief genoemde wissels in recht stand heeft bereden en hij ziet, dat het voor zijn trein geldende uitrijsein voorbijrijden toestaat toont.
Aanwijzing:
Dit sein kan geplaatst worden voor wissels achter een inrijsein, dat geen aanwijzing omtrent de snelheid geeft (sein 225a SR 1954).
Er is geen voorsein van het daarop volgen­ de uitrijsein.
Een rechthoekig wit bord, waarop het woord Wissel in zwarte letters en een uit één of meer zwarte cijfers bestaand getal. Tussen het woord Wissel en het getal bevindt zich een zwarte streep.

Snelheidsbord Overweg/Weegbrug

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
324 Snelheidsbord Overweg
SR-324a.png
a

Snelheidsbord Weegbrugl
SR-324b.png
b
De door het getal aangegeven snelheid mag niet worden overschreden tot dat:
de voorkant van de trein de overweg is gepasseerd; of
de gehele trein de weegbrug is gepasseerd.
Een rechthoekig wit bord, waarop het woord:
a. Overweg, of
b. Weegbrug,
in zwarte letters en een uit één of meer zwarte cijfers bestaand getal.
Tussen het woord en het getal bevindt zich een zwarte streep.

L-, A- en E-borden

L-bord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
325a SR-325a.gif Aanduiding van een tijdelijk verlaagde plaatselijke snelheid.
Dag: Nacht:
Ovaal geel bord met een zwarte L met zwarte achtergrond. Nacht twee synchroon knipperende gele lichten.

Tijdelijk snelheidsbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
325b
SR-325b-I.png
I
SR-325b-II.png
II
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid, met dien verstande dat bij een bord met twee getallen:
het onderste getal geldt voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen en met een snelheid lager dan 120 km/h en voor losse locomotieven;
het bovenste getal voor de overige treinen.
Geel achthoekig bord met zwarte achtergrond:
I met een getal;
II met twee getallen.

A-bord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
326a SR-326a.gif Aanduiding van het begin van een spoorgedeelte waarvoor een tijdelijke snelheidsbeperking volgens het voorafgaande tijdelijke snelheidsbord geldt.
Dag: Nacht:
Ovaal geel bord met een zwarte A met zwarte achtergrond. Nacht een knipperende gele licht.

E-bord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
327a SR-327a.gif Aanduiding van het einde van een spoorgedeelte waarvoor de tijdelijke snelheidsbeperking geldt.
Dag: Nacht:
Ovaal groen bord met een witte E met zwarte achtergrond. Nacht een knipperende groen licht.

Naderingsbord ATB

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
328a SR-328a.png
ATB-naderingsbord
Aanduiding van de nadering van het bord 328 ATB-inschakelbord. Een ruitvormig bord met een zwarte en witte rand, het bord is door de diagonalen in vier driehoeken verdeeld, waarvan twee tegenover elkaar liggende geel en de beide andere blauw zijn gekleurd. In elke van de blauwe driehoeken is een ronde opening.

lnschakelbord ATB

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
328 SR-328.png
ATB-inschakelbord
Aanduiding van het begin van de inschakel-sectie van het automatische treinbeïnvloeding systeem ATB. Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand met de letters ATB

Bord "(ATB-) code"

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
328b SR-328b.png
ATB-codebord
Aanduiding van het begin van met ATB of ATBNG beveiligd gebied of de overgang tussen deze gebieden. Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand met de letters CODE

Uitschakelbord ATB

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
329 SR-329.png
ATB-uitschakelbord
Aanduiding van het einde van het gebied waar het automatische treinbeïnvloeding systeem ATB of ATBNG functioneert. Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand met de letters ATB met een diagonale zwarte streep

Codewisselsein

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
330 SR-330.png
ATB-codewisselsein
Aanduiding van het tonen van een cabinesein dat een snelheidsbegrenzing oplegt.
(oud: Er zal een cabinesein getoond worden, dat dat een lagere snelheid oplegd.}
Een omlaag wijzende pijl, gevormd door witte lichten.

Blokbord

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
331 SR-331.png
Blokbord
Aanduiding van het tonen van een cabinesein dat een snelheidsbegrenzing oplegt.
(oud: Er zal een cabinesein getoond worden, dat dat een lagere snelheid oplegd.}
Een omlaag wijzende pijl, gevormd door witte lichten.

Kanaal-omschakelbord (vervallen)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
332 Vervallen
SR-332.png
Kanaal-omschakelbord
De radioapparatuur moet worden omgeschakeld naar het kanaal aangegeven door het getal in de rechter benedenhelft. Kanaal-omschakelbord Een vierkant zwart omrand wit bord, door een diagonale streep van links onder naar rechts boven in twee helften verdeeld. ln beide helften een zwart getal; het getat in de linker bovenhoek is doorgehaald.

Bord Einde beveiligd gebied

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
333 SR-333.png
Bord Einde beveiligd gebied

Snelheidsborden, alleen geldig voor goederentreinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
334 SR-334.png
335 SR-335.png

Bord Lichtsein(en) buiten dienst

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
350 SR-350.png
Bord Lichtsein(en)
buiten dienst


Seinen anti-icinginstallatie

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
370 72px
Matrixbord
anti-icing in dienst
Wanneer ijskristal wit oplicht:Anti-icinginstallatie is in dienst. Indien bord gedoofd is dan is de anti-icinginstallatie niet in dienst. Matrixbord met opdracht voor de machinist voor een anti-icinginstallatie
371 72px
Matrixbord
snelheidsinstructie
Matrixbord met snelheidsinstructie voor een anti-icinginstallatie Matrixbord met opdracht voor de machinist voor een anti-icinginstallatie
372 72px
Matrixbord
actuele snelheid
Matrixbord met aanduiding actuele snelheid van een trein voor een anti-icinginstallatie Matrixbord met opdracht voor de machinist voor een anti-icinginstallatie
373 72px
Treinlengtebord
voor anti-icing
Aanduiding van de plaats waar een met anti-icing behandelde trein de anti-icinginstallatie heeft verlaten.Het onderbord geeft de lengte van de trein aan in rijtuigen. De trein heeft de anti icing installatie verlaten indien deze uit het aantal op het onderbord vermelde spoorvoertuigen bestaat. Bord met opdracht voor de machinist voor een anti-icinginstallatie
374 72px
Matrixbord
anti-icinginstallatie
Wanneer matrixbord oplicht moet de machinist de opdracht uitvoeren. Daarbij houdt de machinist rekening met de voor het materieeltype geldende remvoorschriften.Indien bord gedoofd is dan conform de instructie het proces vervolgen Matrixbord met opdracht voor de machinist voor een anti-icinginstallatie

Opdrachtbord (per 1-10-2019)

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
375 SR-375.png
Opdrachtbord
Opdrachtbord

De opdracht vermeld op het onderbord uitvoeren alvorens het bord voorbij te rijden.Dit bord wordt onder meer toegepast op locaties waarover wegverkeer plaatsvindt en de machinist een overweg moet bedienen.

(per 1-10-2019)
Opdrachtbord

Hoofdstuk IV — SEINEN OP TREINEN, RANGEERDELEN EN VOERTUIGEN

A. Frontseinen

B. Sluitseinen

C. Sein op rangerend krachtvoertuig

D. Sein op bezette voertuigen

E. Seinen op bijzondere voertuigen die niet zijn ingericht op het voeren van treinseinen

F. Gevaarsein

G. Frontsein met vier witte lichten t.b.v. werkzaamheden

  .  Vervallen seinen

A. Aanwijzing voorzijde en laatste voertuig van een trein en aanwijzing opdruklocomotief

B. Aankondiging van een buitengewone trein

C. Seinen op een buitengewone trein

D. Sein op rangerende locomotief en terugkerende opdruklocomotief

E. Sein op bezette voertuigen

F. Sein op voertuig met ontplofbare lading

G. Seinen op bijzondere voertuigen

Hoofdstuk V — ZICHTBARE SEINEN ZONDER VASTE PLAATS

Zichtbare seinen zonder vaste plaats en bijbehorende geluidsseinen

Sein De trein is gereed voor vertrek Sein Vertrekken

Oprijbord

Gele vlag

Gevaarseinen

Blauwe vlag/blauw licht, rodevlag/rood licht

Afsluitbord

Rangeerseinen

Hoofdstuk VI — GELUIDSSEINEN

A. Klok- en wekkerseinen

B. Seinen door de machinist met de tyfoon of de fluit te geven

C. Waarschuwingsseinen, te geven met de mondfluit of een geluidsinstallatie, een witte vlag of een witflitslicht

F. Knalseinen

Vervallen seinen

A. Seinen met elektrische klokken of wekkers en de hoorn te geven door de wachters

B. Seinen door de machinist met de typhoon of fluit te geven

C. Seinen te geven met de mondfluit

D. Seinen bij het rangeren te geven met de hoorn of mondfluit

E. Remproefseinen

F. Knalseinen

HOOFDSTUK VII — OVERIGE SEINEN

A. Remproefseinen

B. Combinatieseinen

C. Vertrekseinlichten

D. Vaste waarschuwingsinstallaties

HOOFDSTUK VIII — AANDUIDING VAN NIET IN DIENST GESTELDE EN VAN HET BUITEN DIENST GESTELD ZIJN VAN SEINEN

Seinen handboek machinist

5 ATB-seinen

5.1 ATB-baanseinen

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
328a SR-328a.png
ATB-naderingsbord
Aanduiding van de nadering van het bord 328 ATB-inschakelbord. Een ruitvormig bord met een zwarte en witte rand, het bord is door de diagonalen in vier driehoeken verdeeld, waarvan twee tegenover elkaar liggende geel ede beide andere blouw zin gekleurd. In elke van de blauwe driehoeken is een rode opening.
328 SR-328.png
ATB-inschakelbord
Aanduiding van het begin van de inschakel-sectie van het automatische treinbeïnvloeding systeem ATB.
328b SR-328b.png
ATB-codebord
Aanduiding van het begin van met ATB of ATBNG beveiligd gebied of de overgang tussen deze gebieden.
329 SR-329.png
ATB-uitschakelbord
Aanduiding van het einde van het gebied waar het automatische treinbeïnvloeding systeem ATB of ATBNG functioneert.
330 SR-330.png
ATB-codewisselsein
Aanduiding van het tonen van een cabinesein dat een snelheidsbegrenzing oplegt.
(oud: Er zal een cabinesein getoond worden, dat dat een lagere snelheid oplegd.}
Een omlaag wijzende pijl, gevormd door witte lichten.

5.2 ATB-cabineseinen

SR-ICN-V-Meter.png

Sein nr. Afbeelding Betekenis Beschrijving
801 SR-801.png Rijden toegestaan met de door de vaste seinen aangegeven snelheid. Groen licht of groen licht in snelheidsmeter
802 SR-802.png Snelheid begrenzen tot 40 km/h. Geel licht of geel licht bij 40 km/h in snelheidsmeter
803 SR-803.png Snelheid begrenzen tot de door borden en lichtseinen aangegeven snelheid. Geel met getal of geel licht bij een snelheid in snelheidsmeter
804 SR-804.png Aanduiding van het voldoen aan het ATB-remkriterium. Wit licht
805 SR-805.png Aanduiding van het buiten dienst zijn van het automatisch treinbeveiligingssysteem. Blauw licht
806 SR-806.png
Aanduiding van een door het automatisch treinbeveiligingssysteem ingezette remming. Rood licht
807 Wijziging cabinesein. Eén gongslag
808 ATB schakelt ‘Buiten dienst’. Meer gongslagen
809 De door de ATB opgedragen snelheid wordt overschreden. Continu belsignaal
810 De door de ATB Nieuwe Generatie opgedragen snelheid wordt overschreden. 5 seconden belsignaal
811 De door de ATB opgedragen snelheid is bereikt. Korte belsignalen
812 Kwiteren Zoemer
813 Elektrisch zicht
Snelheidsmeter ATB-NG

Vooraankondiging snelheidsbegrenzing:
J. De snelheid moet begrensd zijn tot de snelheid vermeld in het display doelsnelheid;
A. op een afstand aangegeven op de afstandmeter doelsnelheid.
De snelheid moet begrensd zijn tot de snelheid vermeld in het display ‘doelsnelheid’ op een afstand aangegeven op de ‘afstand-meter doelsnelheid’.
Afbeelding snelheidsmeter voor ATB Nieuwe Generatie
Als de vaste seinen of ‘L’-, ‘A’- en ‘E’-borden (seinen 326 - 327) een lagere snelheid opleggen dan de ATB-cabineseinen, moet die lagere snelheid worden aangehouden.


Referenties