Overzicht van afkortingen en betekenissen gebruikt in Europese regelgeving.

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Overzicht van afkortingen en betekenissen gebruikt in Europese regelgeving.
Afkorting Engelse definitie Nederlandse definitie
CCS Control Command System Subsysteem besturing en seingeving
CIS Commonwealth of Independent States Gemenebest van Onafhankelijke Staten
COTIF Convention concerning International Carriage by Rail Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer
CR Conventional Rail (System) Conventioneel spoorwegsysteem
DB Database Databank
EC European Commission Commissie
EC VVR European Centralized Virtual Vehicle Register Europees centraal virtueel voertuigregister
EIN European Identification Number Europees Identificatienummer
EN European Standard (Euro Norm) Euronorm
EVN European vehicle number Europees voertuignummer
ERA European Railway Agency, also referred to as ‘the Agency’ Europees Spoorwegbureau, ook wel „het Bureau” genoemd
ERTMS European Rail Traffic Management System European Rail Traffic Management System
EU European Union Europese Unie
HS High speed (System) Hogesnelheidsspoorwegsysteem
IB Investigating Body Onderzoeksorgaan
ISO International Organization for Standardization Internationale Organisatie voor Normalisatie
IM Infrastructure Manager Infrastructuurbeheerder
INF Infrastructure Infrastructuur
IT Information Technology Informatietechnologie
LR Local Register Lokaal register
MS Member State of the European Union Lidstaat van de Europese Unie
NoBo Notified Body Aangemelde instantie
NSA National Safety Authority Nationale veiligheidsinstantie
NVR National Vehicle Register Nationaal voertuigregister
OPE (TSI) Traffic Operation and management (TSI) TSI Exploitatie en verkeersleiding
OTIF Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail Intergouvernementele Organisatie voor het Internationale Spoorwegvervoer
RE Registration Entity, e.g. the body responsible for keeping and updating the NVR Registratie-instantie: bv. de instantie die het NVR beheert
RB Regulatory Body Regelgevende instantie
RIC Regulations governing the reciprocal use of carriages and brake vans in international traffic Reglement inzake het wederzijdse gebruik van rijtuigen en bagagewagens in internationaal verkeer
RIV Regulations concerning the reciprocal use of wagons in international traffic Reglement inzake het wederzijds gebruik van wagens in internationaal vervoer
RS or RST Rolling Stock Rollend materieel
RSRD (TAF) Rolling Stock Reference Database (TAF) Databank met referentiegegevens van rollend materieel (TAF)
RU Railway Undertaking Spoorwegonderneming
SEDP (TAF) Strategic European Deployment Plan (TAF) Strategisch Europees implementatieplan (TAF)
TAF (TSI) Telematic Application for Freight (TSI) TSI Telematicatoepassingen voor het goederenvervoer
TAF Technical Assistance Facility (TAF) Technische ondersteunende diensten voor Plannen/Programma's/Projecten/etc. (TAF)
TSI Technical Specification for Interoperability Technische Specificatie inzake Interoperabiliteit
VKM Vehicle Keeper Marking Afkorting Voertuig Exploitant
VKMR Vehicle Keeper Marking Register Register van de Afkortingen Voertuig Exploitant
VVR Virtual Vehicle Register Virtueel voertuigregister
WAG (TSI) Wagon (TSI) TSI Goederenwagens
WIMO (TAF) Wagon and Intermodal Operational Database (TAF) Databank voor wagens en intermodaal vervoer (TAF)